Lesen “P” yang sudah habis tempohnya 2 tahun, harus di tukarkan kepada Lesen C.D.L. (Competent Driver’s License) dalam 1 tahun habisnya tempoh percubaan.

Gagal menukarnya ke jenis lesen C.D.L. akan akibatnya di batal.

Menurut Seksyen 29 (1)(b) A.P.J. 1987, lesen-lesen yang sudah melebihi 3 tahun tidak boleh di terima rayuannya.Pemegang Lesen “P” boleh buat rayuan kepada pihak tertentu. Antaranya alasan-alasan yang dapat di pertimbangkan termasuk:

1) Menuntut di luar negeri.

Ada kalanya, seseorang itu menuntut di luar negeri buat beberapa tahun. Dalam kes demikian, bekalkan bukti-bukti seperti Pendaftaran, pengesahan Kolej atau Universiti dan sijil-sijil yang ada. Bukti seperti tiket-tiket pesawat juga dapat di terima.

2) Masalah peribadi.

Ada sesetengah orang mempunyai masalah peribadi. Akibatnya, mereka tidak dapat berurusan untuk menukarkan “P” mereka.

Dalam kes seumpama demikian, Pengarah jabatan dapat mempertimbangkan kes-kes yang wajar dan baik untuk rayuan.

3) Sakit / uzur.

Akibat sakit ataupun uzur, seseorang itu tidak dapat berhubung dengan pihak J.P.J. untuk menukarkan lesen “P”nya ke jenis C.D.L.

Dalam kes-kes demikian, harus bekalkan surat-surat klinik atau hospital sebagai bukti. Sekiranya tidak dapat bukti-bukti tertera di atas, dapatkanlah surat-surat pengesahan seorang doktor yang terkenal pun jadilah.

4) Di penjarakan.Percayakah tidak, ada orang yang kena di penjarakan sewaktu mereka hendak menjalankan urusan penukaran “P”nya ke jenis C.D.L.

Akibat ini, mereka tidaklah dapat berinteraksi dengan pihak pengangkutan jalan untuk urusan sedemikian.

Dalam aspek ini, harus bekalkan bukti-bukti seperti pihak mana yang membuat penahanan, di mana penahanan itu berlaku, tempoh masa penahanan dan sebagainya.

Sebagai pemilik lesen “P”, anda mempunyai kuasa untuk sama ada menerima mahupun menolak sebarang rayuan. Keputusannya adalah pun “muktamad”.

Bercerita berhubung dengan rayuan “P”, maka perlu pula di sentuh rayuan C.D.L. (Competent Driver’s License) yang di batalkan selepas 3 tahun, maka secara automatik, lesen itu di anggap di batalkan.

Rayuan boleh juga di buat. Tetapi perlu di ingatkan bahawa rayuan hanya boleh di buat atas 2 alasan saja, iaitu:1) Orang yang merayu berada di luar negara .

2) Orang yang merayu itu sedang menjalankan hukuman penjara.

Sedih bahawa tidak ada alasan lain yang dapat di pertimbangkan.

Kepilkan bukit-bukti penahanan penjara dan bukti-bukti “passport” (kalau berada di luar negara) untuk menyokong rayuan anda.

Tanpa bukti-bukti yang kukuh di atas, malangnya rayuan terhadap lesen anda tidak dapat di pertimbangkan.